Εργασία και ΠΣ

Ακόμα και αν έχετε διαγνωστεί με ΠΣ, την επόμενη της διάγνωσης συνεχίζετε να είστε το ίδιο άτομο που ήσασταν και την προηγούμενη. Δηλαδή δεν έχετε χάσει καμία από τις ικανότητες σας. Η διάγνωση δεν σημαίνει απαραίτητα πως πρέπει να περιορίσετε τις φιλοδοξίες που έχετε για τη ζωή. Δεδομένου ότι τα συμπτώματα που προκαλεί η ΠΣ είναι ποικίλα, απρόβλεπτα και ρευστά, κάποιοι από εσάς ίσως στην πορεία αναγκαστείτε να προβείτε σε αλλαγές στη δουλειά ή στο αντικείμενο απασχόλησης σας, ενώ ορισμένοι μπορεί να έχετε άμεσο όφελος από κάποιες προσαρμογές στο χώρο εργασίας που θα ανταποκρίνονται στις προσωπικές σας ανάγκες.

Πιθανότατα η διάγνωση ήρθε τη στιγμή που βρίσκεστε στην πιο παραγωγική ηλικία της ζωής σας, την περίοδο δηλαδή που ο εργοδότης σας, σας έχει μεγάλη ανάγκη. Ενδεχομένως η αυτοπεποίθηση σας έχει κλονιστεί και χρειάζεστε τη στήριξη του εργοδότη σας για να μπορέσετε να συνεχίσετε να αποδίδετε.

Η διάγνωση μπορεί να επηρεάσει ποικιλοτρόπως τη ζωή σας. Μην πάρετε αποφάσεις για το εργασιακό σας μέλλον εν θερμώ. Οι περίοδοι αμέσως μετά τη διάγνωση, ή κατά τη διάρκεια μιας υποτροπής δεν ενδείκνυνται για να πάρετε τόσο σημαντικές αποφάσεις.

Στην εποχή μας όλο και περισσότεροι εργοδότες είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν το εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό τους δεδομένου ότι είναι προς το συμφέρον τους να έχουν καλούς υπαλλήλους που έχουν αποδείξει την αξία τους, από το να πειραματίζονται με καινούργιους. Μικρές αλλαγές στον χώρο εργασίας, ευελιξία ωραρίου και άλλες πρακτικές υιοθετούνται προκειμένου το άτομο με ΠΣ να παραμείνει εργασιακά ενεργό.

Από τη μεριά του υπαλλήλου

Δεν υπάρχει κανένας λόγος oι άνθρωποι με πολλαπλή σκλήρυνση  να σταματούν να εργάζονται μετά τη διάγνωση της ασθένειας. Υπάρχουν πολύ τρόποι που θα σας επιτρέψουν να συνεχίσετε με επιτυχία να εργάζεστε.

Θα επηρεαστούν οι εργοδότες σας από το γεγονός ότι έχετε ΠΣ;

Από τη μεριά του εργοδότη

Τα άτομα με ΠΣ (ΑμΠΣ) έχουν πολλά κίνητρα και ενδιαφέρονται για την επιτυχία της εταιρίας για την οποία εργάζονται. Αλλά, εσύ σαν εργοδότης, μπορεί να έχεις κάποιες ανησυχίες όσον αφορά την πρόσληψη ενός ΑμΠΣ.

Γιατί η ΠΣ στον εργασιακό χώρο είναι θέμα που προκαλεί αντιδράσεις;

Νομική προστασία από διακρίσεις

Η Κοινοτική οδηγία 78/2000 (Ν. 3304/05) περί ίσης μεταχείρισης καλύπτει όλα τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) επομένως και τα Άτομα με Σκλήρυνση κατά Πλάκας.
Κατοχυρώνει την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης.
  • Η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία, με το Ν. 3304/05. ΦΕΚ16/27-1-2005 και απαγορεύει κάθε είδους διάκριση -άμεση, έμμεση παρενόχληση, εντολή- στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης.
  • Πεδίο εφαρμογής της είναι τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας.
  • Θέτει την ευθύνη για την απόδειξη της μη παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον εναγόμενο. Ο ενάγων δεν υποχρεούται να αποδείξει πλήρως ενώπιον δικαστηρίου ή αρμόδιας διοικητικής αρχής τη διάκριση σε βάρος του. Αρκεί να προσάγει επαρκείς ενδείξεις προκειμένου το δικαστήριο να πιθανολογήσει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση παραβιάστηκε η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος υποχρεούται να αποδείξει ότι δεν συντρέχει κανενός είδους διάκριση.
  • Δεν θεωρεί ως άνιση μεταχείριση:
    1) τη λήψη, ή η διατήρηση ειδικών μέτρων υπέρ των ΑΜΕΑ, με σκοπό την πρόληψη ή την αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων τους.
    2) τη θέσπιση μέτρων που αποβλέπουν στη δημιουργία ή τη διατήρηση προϋποθέσεων ή διευκολύνσεων για τη διαφύλαξη ή την ενθάρρυνση της ένταξης τους στην απασχόληση και την εργασία.
  • Προβλέπει τόσο ποινικές όσο και διοικητικές κυρώσεις
  • Περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τα ΑΜΕΑ, όπως την πρόβλεψη για εύλογες προσαρμογές για τα ΑΜΕΑ, όπου ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα ΑΜΕΑ να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέσεις εργασίας , να ασκούν αυτήν και να εξελίσσονται, καθώς και δυνατότητα συμμετοχής στην επαγγελματική κατάρτιση, εφόσον τα μέτρα αυτά δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη.