Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης» της Πράξης «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με ΚΩΔ. MIS 5073491 στο ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

 
Απόκτησε σύγχρονες δεξιότητες σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας:
 
Δεξιότητες ΤΠΕ (Οριζόντιο Πρόγραμμα)
Εμπόριο και Εξωστρέφεια
Υπάλληλος Γραφείου/Διοικητικής Υποστήριξης
Όλα τα προγράμματα οδηγούν σε πιστοποίηση.
 
300 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 200 ώρες πρακτική άσκηση.
 
Για υποβολή αίτησης συμμετοχής ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://training.esamea.gr/p/m/el-GR
 
Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο e-mail katartisi.neets@esaea.gr και στο τηλέφωνο 210 9949837 (ώρες επικοινωνίας 08:00 – 16:00).