Έχει εκδοθεί από την Γενική Διεύθυνση Παροχών & Υγείας του e-ΕΦΚΑ (Τμήμα Νομοθεσίας της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης) η εγκύκλιος 64/11-12-2021 με θέμα: «Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας».

Βρείτε την εγκύκλιο σε μορφή pdf στον σύνδεσμο ΕΓΚ_64_2021