Έγγραφο με Α.Π. 345925-23/12/2020

Πηγή: e- ΕΦΚΑ

Θέμα: «Γνωστοποίηση αιτούμενων στοιχείων – ονομάτων ιατρών μελών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.»

Με την με αρ. 123/2020 γνωμοδότηση του Στ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ ορίζεται ότι, «[…] Συνεπώς στην προκειμένη περίπτωση, αφού το «εύλογο ενδιαφέρον» των αιτούντων – ασθενών να λάβουν γνώση των, περιλαμβανομένων στην έννοια των «δημόσιων εγγράφων», γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών που τους αφορούν μετά των στοιχείων (ονοματεπωνύμων) των ιατρών – μελών των Επιτροπών αυτών είναι πρόδηλο, συγχρόνως δε δεν υφίστανται οι εξαιρέσεις των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 3 του ως άνω Κώδικα για τη μη χορήγηση αντιγράφου των, τα στοιχεία αυτό πρέπει να δίδονται […] Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των ζητούμενων δεδομένων (ΕΦΚΑ) οφείλει να γνωστοποιήσει στους ενδιαφερόμενους – ασθενείς τα αιτούμενα στοιχεία (ονόματα ιατρών μελών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ), ανεξαρτήτως άσκησης προσφυγής από αυτούς και επίκλησης έννομου συμφέροντος, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 2690/1999».

Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 ορίζεται ότι, «Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικό στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις».

Ύστερα από τα ανωτέρω και δεδομένου ότι οι ιατρικοί φάκελοι των αιτούντων πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας τηρούνται στη μονάδα σας, παρακαλούμε όπως μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων, χορηγείτε τα αιτούμενα διοικητικό έγγραφα με τα ονοματεπώνυμα των ιατρών – μελών των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α..

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ανακαλείται κάθε προγενέστερο έγγραφο που αφορά χορήγηση ή μη των ως άνω διοικητικών εγγράφων.

Του παρόντος εγγράφου όπως λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι υπάλληλοι Γραμματείας ΚΕ.Π.Α. και οι γραμματείς των υγειονομικών επιτροπών της μονάδα σας.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ

https://www.efka.gov.gr/el/egkyklioi-kai-genika-eggrapha/eggrapho-345925-23122020

 

https://www.efka.gov.gr/el/egkyklioi-kai-genika-eggrapha/eggrapho-345925-23122020