Μόνο το 20% των ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) στην Ελλάδα εργάζεται με πλήρη απασχόληση.
 
Η έλλειψη υποστήριξης και νομοθεσίας για την εξασφάλιση και διατήρηση των θέσεων εργασίας των ατόμων με ΠΣ έχουν μεγάλες επιπτώσεις στα άτομα αλλά και στην Οικονομία.
 
Εκτός από την οικονομική ανασφάλεια που επηρεάζει την ποιότητα ζωής του το άτομο βιώνει ψυχολογικές/συναισθηματικές επιπτώσεις και την απώλεια ανεξαρτησίας του.
 
Η Πολιτεία επιβαρύνεται με επιδόματα ανεργίας ή αναπηρίας και χρηματοδότηση άλλων μορφών κοινωνικής στήριξης.
 
Οι πάσχοντες ζητούν ενίσχυση των μέτρων για την δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας για άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση.
 
#WorldMSDay2021 #MSBarometer #EmploymentAndMS