Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας καλεί τους αντιπροσώπους των σωματείων -μελών της να παραβρεθούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΟΑμΣΚΠ, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά κατόπιν της ομόφωνης απόφασης των αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών της ΠΟΑμΣΚΠ  στην Έκτακτη Γ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 23.01.2021, το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 με ώρα έναρξης 10:30 π.μ., με τα ακόλουθα  Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1) Λογοδοσία του Δ.Σ. σχετικά με την όλη δράση του κατά το 2020 και ψηφοφορία για την έγκριση αυτής (Τροπ. Καταστατικό άρθρο 12 παρ.Β1α)

2) Έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση και ψηφοφορία για την έγκριση αυτής και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. (Τροπ. Καταστατικό άρθρο 12 παρ.Β1β)

3) Έγκριση του οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού για το 2020, και του προϋπολογισμού για το 2021(Τροπ. Καταστατικό άρθρο 12 παρ.Β1γ)

4) Ενημέρωση για τον Προγραμματισμό 2021

5) Τακτοποίηση πρακτικών προηγούμενων Γ.Σ.

6) Διενέργεια διαδικτυακών Γ.Σ.

7) Σχέσεις ΠΟΑμΣΚΠ με τους Συλλόγους-μέλη της

Η Γ.Σ., σύμφωνα με το Καταστατικό της ΠΟΑμΣΚΠ, έχει  απαρτία όταν είναι παρόντα  τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των αντιπροσώπων των σωματείων τακτικών μελών και τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των σωματείων – μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΠΟΑμΣΚΠ.

Σε περίπτωση ματαίωσης λόγω ελλείψεως απαρτίας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με την ίδια διαδικτυακή διαδικασία το Σάββατο 03 Απριλίου 2021.

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 15:00 του Σαββάτου  27.03.2021 (ή 03.04.2021 αντίστοιχα).

Οι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι καλούνται να ενημερώσουν σχετικά τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των σωματείων τους στην ΠΟΑμΣΚΠ και να φροντίσουν να λάβουν την πρόσκληση εγκαίρως.

Παρακαλείστε έως την  Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 να επιβεβαιώσετε την παρουσία των αντιπροσώπων σας στην Γενική Συνέλευση, με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση poamskp@otenet.gr, με αποστολή των ονομάτων των  αντιπροσώπων των σωματείων σας που θα παραστούν στην  Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της ΠΟΑμΣΚΠ και την διεύθυνση email τους από την οποία θα συνδεθούν για να παραστούν στην Γ.Σ.

Περισσότερες οδηγίες για την σύνδεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και τις διαδικασίες της διαδικτυακής Γ.Σ. θα δοθούν σε όλους τους αντιπροσώπους με ηλεκτρονικό μήνυμα μία εβδομάδα πριν την Γ.Σ.

 

Αθήνα, 02 Μαρτίου 2021

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Βασιλική Μαράκα                          Μαρία Μαμαλάκη

Η πρόεδρος                                  Η Γενική Γραμματέας