Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αρ. Πρωτ. 136503/Ε3 8.10.2020)

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθ. 117396/Ε3/8.9.2020 (ΑΔΑ: 6ΥΗΚ46ΜΤΛΗ-Π64) εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ.
2. Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20.9.2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) εγκύκλιος του ΥΠΕΣ.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων, όσον αφορά μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Α. ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Α.1. Επανακαθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου
Με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64 Α΄), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄), θεσμοθετήθηκαν μέτρα διευκόλυνσης ευπαθών ομάδων.
Κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων εκδόθηκε η αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 (ΦΕΚ 4011 Β/18-9-2020, ΑΔΑ: ΩΔΧ746ΜΤΛ6-956) κοινή υπουργική
απόφαση¹ (ΚΥΑ) με θέμα «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» με την οποία επανακαθορίζονται οι ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 κατόπιν των από 8-9-2020 και 11-9-2020 εισηγήσεων της αρμόδιας επιτροπής ως ακολούθως:

¹. Από την έναρξη ισχύος της εν λόγω ΚΥΑ, ήτοι από τις 18-9-2020, καταργείται η υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020 (ΦΕΚ 1856 Β/15-5-2020, ΑΔΑ: ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2) ΚΥΑ με θέμα: «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19».

«1.1. Άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα
1.2. Άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα
1.3. Άτομα με διάγνωση νεοπλασίας, που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
1.4. Άτομα με αιματολογικές κακοήθειες (λευχαιμία, λέμφωμα, ή μυέλωμα) που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
1.5. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, σοβαρού βαθμού άσθμα, σοβαρού βαθμού χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια -ΧΑΠ, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις), που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον ή
παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο.
1.6. Άτομα με κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες ή δρεπανοκυτταρική αναιμία ή πολυμεταγγιζόμενα (μια ή περισσότερες μεταγγίσεις ανά μήνα)
1.7. Άτομα που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα
1.8. Γυναίκες που κυοφορούν.
1.9. Άτομα με HIV λοίμωξη και CD4≤200/μL.
1.10. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας: <40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης
καρδιαγγειακής πάθησης.
1.11. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση.
2. Ως υπαγόμενοι στις ομάδες αυξημένου κινδύνου καθορίζονται και υπάλληλοι που υπάγονται σε δύο τουλάχιστον από τις κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις:
2.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
2.2. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, όπως προκύπτει από τις ακόλουθες ενδεικτικές τιμές: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία.
2.3. Άτομα με χρόνια πνευμονοπάθεια (άσθμα, ΧΑΠ, εμφύσημα) που δεν εμπίπτουν στον ορισμό της βαριάς πνευμονοπάθειας της παραγράφου 1.5.
2.4. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/νευρομυϊκές παθήσεις (σοβαρή νόσος Πάρκινσον, νόσος κινητικού νευρώνα, πολλαπλή σκλήρυνση υπό αγωγή, εγκεφαλική παράλυση).
2.5. Άτομα με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (μη αντιροπούμενη κίρρωση).
2.6. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40).
2.7. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.
2.8. Άτομα που λαμβάνουν χρονίως χαμηλές δόσεις κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικό φάρμακο
2.9. Άτομα με μεταμόσχευση, ή διάγνωση νεοπλασματικής νόσου την τελευταία πενταετία, που δεν εμπίπτουν στους όρους των παραγράφων 1.1 – 1.4».
Σας υπενθυμίζουμε (βλ. και σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ) ότι η ειδική άδεια χορηγείται από το αρμόδιο όργανο της χορήγησης των αναρρωτικών αδειών.
1. Εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ εκτός των σχολικών μονάδων

Για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που δεν απασχολούνται σε σχολικές μονάδες (π.χ. ΚΕΣΥ) ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ
[ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20.9.2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ)].
2. Εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ των σχολικών μονάδων
Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που εμπίπτουν στις ανωτέρω ομάδες αυξημένου κινδύνου δύνανται κατόπιν αίτησής τους να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια απουσίας, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από τις σχολικές μονάδες για τον λόγο αυτό δυνάμει των παγίων διατάξεων περί χορήγησης αναρρωτικών αδειών. Για την χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας απαιτείται αιτιολογημένη γνωμάτευση από τον θεράποντα Ιατρό σχετικής ειδικότητας ή από Ιατρό σχετικής ειδικότητας Υγειονομικής Δομής (δημόσιας ή ιδιωτικής), η οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικού παραπεμπτηρίου εγγράφου της οικείας υπηρεσίας (της χορήγησης της άδειας), σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο (Α.2) της παρούσας εγκυκλίου. Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που απουσιάζουν με ειδική άδεια απουσίας για λόγους προστασίας της υγείας τους παρέχουν υποχρεωτικά εργασία εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση σε μαθητές που παραμένουν σπίτι), εφόσον είναι δυνατή η άσκηση των καθηκόντων τους εξ αποστάσεως ή η φύση των καθηκόντων τους δεν απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στις σχολικές μονάδες. Σχετική είναι και η αριθ. 120126/ΓΔ4/12-9-2020 (ΦΕΚ 3882/Β΄/12-9-2020)
υπουργική απόφαση² με θέμα «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021».Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/ υποστήριξης οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ δύνανται να απασχολούνται σε υπηρεσίες back office, όπως για τη γραμματειακή υποστήριξη σχολικών μονάδων ή σε διοικητικές θέσεις Διευθύνσεων Εκπαίδευσης με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης
ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, διασφαλιζομένων σε κάθε περίπτωση των όρων υγείας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού. Ομοίως, σε υπηρεσίες back office δύνανται να απασχολούνται και τα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), που έχουν δηλώσει και υπάγονται σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19.
Αναφορικά με τους/τις εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, και οι οποίοι/ες λόγω της φύσης της εργασίας τους παρέχουν κυρίως³ διοικητικό έργο στις σχολικές μονάδες, θα προσέρχονται στη σχολική μονάδα τους για παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας διασφαλιζομένων σε κάθε περίπτωση των όρων υγείας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού, χωρίς να υποχρεούνται να παρέχουν και το διδακτικό τους έργο.
Για την περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άσκηση των καθηκόντων εξ αποστάσεως ή η παροχή υπηρεσιών back office ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθ. Α.3. παράγραφο της παρούσας.
Εξυπακούεται ότι για την εφαρμογή των ανωτέρω θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη και η παράμετρος του τρόπου μετάβασης και επιστροφής από και προς τον χώρο εργασίας, ιδίως απόσταση, χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς κλπ. Σε περίπτωση που η μετάβαση των εκπαιδευτικών από και προς το χώρο εργασίας δεν εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, ήτοι οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ προσέρχονται με ίδια μέσα μεταφοράς ή πεζοί, και εφόσον πληρούνται και τα μέτρα

². Στην παρ. 3 του μονού άρθρου της 120126/ΓΔ4/12-9-2020 (ΦΕΚ 3882/Β΄/12-9-2020) ΥΑ ορίζεται ότι:
³. Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί με την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-05-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 1856) όπως εκάστοτε ισχύει, απουσιάζουν προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό του ή από ιατρό
της σχετικής ειδικότητας και παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

3. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, καθώς οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα (άρθρο 245 του ν. 4512/2018 – ΦΕΚ 5 Α΄–),
α) οι Δ/ντές/ντριες 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, αφού έχουν εβδομαδιαίο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο 6 ωρών, θεωρείται ότι παρέχουν «κυρίως» διοικητικό έργο και δύνανται να παρέχουν μόνο το διοικητικό τους έργο, ενώ
β) οι Δ/ντές/ντριες 4θέσιων και 5θεσίων δημοτικών σχολείων, αφού έχουν εβδομαδιαίο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο 18 ωρών, δεν θεωρείται ότι παρέχουν «κυρίως» διοικητικό έργο και δεν δύναται να παρέχουν μόνο το διοικητικό τους έργο στις σχολικές μονάδες. προστασίας της υγείας στον χώρο εργασίας, τότε δεν απαιτείται η χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας.
Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, αλλά επιθυμούν να παρέχουν εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία στις σχολικές μονάδες, οπότε και δεν επιθυμούν να υπαχθούν στην ειδική άδεια απουσίας από την υπηρεσία, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα με ατομική ευθύνη των ιδίων όσο και της υπηρεσίας για τη διασφάλιση εκείνων των προϋποθέσεων εργασίας που καθιστούν αποτελεσματική την προστασία της υγείας τόσο των
ιδίων όσο και της δημόσιας υγείας γενικότερα. Σημειώνεται ότι για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης εφαρμόζονται τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στην αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/8-9-2020 (ΦΕΚ 3780/Β΄/8-9-2020) ΚΥΑ.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμίσεις της νέας κοινής υπουργικής απόφασης που ισχύει από 18.9.2020 και την κατάργηση της προηγούμενης, καλούνται τα αρμόδια όργανα χορήγησης των αδειών να επανεξετάσουν εάν οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, στους οποίους χορηγείτο η ειδική άδεια απουσίας πριν από την 18η.9.2020, εξακολουθούν να είναι δικαιούχοι της εν λόγω άδειας και εάν ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές προσδιορίζονται με την νέα
υπουργική απόφαση, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.
Επισημαίνεται, ακόμη, ότι σύμφωνα με την σχετική προαναφερόμενη εξουσιοδοτική διάταξη [άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14/3/2020 ΠΝΠ (Α΄ 64)], η εν λόγω ειδική άδεια εξακολουθεί να χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι να εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής της, γεγονός για το οποίο θα ενημερωθούν σχετικά οι Υπηρεσίες με νεότερη εγκύκλιο του ΥΠΕΣ ή/και του ΥΠΑΙΘ.
Εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω διατάξεις της ΚΥΑ ως ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID19, πλην όμως πάσχουν σύμφωνα με τις ιατρικές γνωματεύσεις θεραπόντων ιατρών από αντίστοιχα επικίνδυνες παθήσεις σε περίπτωση προσβολής από COVID-19, δύνανται κατά την κρίση των αρμοδίων κατά ειδικότητα θεραπόντων ιατρών τους, να προσκομίσουν εκείνα τα δικαιολογητικά δυνάμει των οποίων είναι δυνατή είτε η
χορήγηση άδειας στους υπαλλήλους αυτούς σύμφωνα με τις πάγιες κείμενες διατάξεις (π.χ. αναρρωτική άδεια).
Εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι οποίοι δεν υπάγονται πλέον στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, δεν δικαιούνται να απουσιάζουν εφεξής με την ειδική άδεια απουσίας. Οποιοδήποτε χρονικό διάστημα έχει μεσολαβήσει από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης επανακαθορισμού των ομάδων αυξημένου κινδύνου μέχρι και την επιστροφή στην Υπηρεσία των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που δεν υπάγονται πλέον σε αυτές, η οποία σε κάθε περίπτωση θα είναι αμέσως
μετά την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου, αποτελεί, για λόγους χρηστής διοίκησης δικαιολογημένη με ειδική άδεια απουσίας με τους όρους που αυτή είχε χορηγηθεί.
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι βάσει των αποφάσεων της ως άνω αρμόδιας Επιτροπής, επί των οποίων έχουν εκδοθεί και οι σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της υπηρεσίας μας, σε περίπτωση που εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ διαμένουν με άτομα που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19, λαμβάνουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξουν την υγεία των οικείων τους, όπως και ο γενικός πληθυσμός, χωρίς ωστόσο να δικαιούνται ειδικής άδειας απουσίας, ελλείψει προς το παρόν σχετικής προς τούτο ανάγκης και πρόβλεψης.
Α.2. Παραπεμπτικό έγγραφο της Υπηρεσίας
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄), μετά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου εικοστού πέμπτου της από 14/3/2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας θα πρέπει να προηγείται σχετικό παραπεμπτικό έγγραφο της Υπηρεσίας, το οποίο θα συνυπογράφεται από τον Ελεγκτή Ιατρό ή Ιατρό Εργασίας ή άλλο ιατρό της υπηρεσίας, εφόσον υπάρχει, στο οποίο θα βεβαιώνονται τα καθήκοντα που ασκεί ο υπάλληλος βάσει του κλάδου ή της ειδικότητάς του ή δύναται να ασκήσει λόγω της εμπειρίας του, καθώς και οι συνθήκες εργασίας που έχουν διασφαλιστεί για την προστασία της υγείας του, όπως ιδίως έκταση του χώρου εργασίας, αριθμός υπαλλήλων που συστεγάζονται στον ίδιο χώρο εργασίας. Για την έκδοση της σχετικής  ιατρικής γνωμάτευσης θα πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνεται υπόψη το ως άνω παραπεμπτικό και να μνημονεύεται σε αυτήν».
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η ειδική άδεια απουσίας για όλους ανεξαιρέτως τους δημοσίους υπαλλήλους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν προσδιοριστεί με την προαναφερόμενη απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, χορηγείται εφεξής μόνο με ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού που εκδίδεται κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας που περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω στοιχεία και μνημονεύεται ρητά στην ιατρική
γνωμάτευση. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης των αδειών να προβούν αμελλητί στις δέουσες ενέργειες για την έκδοση των ως άνω προβλεπόμενων παραπεμπτικών εγγράφων, για όσους εκπαιδευτικούς κάνουν ήδη χρήση της ειδικής άδειας απουσίας, αλλά και για όσους θα αιτηθούν τη χορήγησή της. Στο σχετικό παραπεμπτικό έγγραφο θα περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα στοιχεία που αναφέρονται στις προαναφερόμενες διατάξεις καθώς και οτιδήποτε άλλο σχετικό πρέπει να λάβει υπόψη του ο αρμόδιος κατά ειδικότητα θεράπων ιατρός προκειμένου να γνωματεύσει σχετικά με την αναγκαιότητα της χορήγησης στον υπάλληλο της ειδικής άδειας απουσίας. Ενδεικτικό υπόδειγμα παραπεμπτικού εγγράφου παρατίθεται ως Παράρτημα στην παρούσα εγκύκλιο.

Γνωματεύσεις που κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους, οι οποίες δεν έχουν λάβει υπόψη τους το σχετικό παραπεμπτικό έγγραφο της υπηρεσίας κατ΄ εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων, δεν στοιχειοθετούν υποχρέωση της Διοίκησης για τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι με την ως άνω ΚΥΑ επανακαθορίζονται οι ομάδες αυξημένου κινδύνου, αλλά και το ότι για τη χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας απαιτείται πλέον η προηγούμενη έκδοση σχετικού παραπεμπτικού, μεταβατικά και μέχρι την έκδοση των ως άνω παραπεμπτικών εγγράφων από τις υπηρεσίες και την προσκόμιση των νέων ιατρικών γνωματεύσεων κατά τα ανωτέρω, στις οποίες θα βεβαιώνεται εκ νέου η αναγκαιότητα χορήγησης της ειδικής άδειας
απουσίας, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που εξακολουθούν4 να εμπίπτουν στις νέες καθορισθείσες ομάδες αυξημένου κινδύνου, θα εξακολουθούν να απουσιάζουν με ειδική άδεια απουσίας υπό τις προϋποθέσεις που αυτή είχε χορηγηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ. Εξυπακούεται ότι εκπαιδευτικοί που δεν εμπίπτουν πλέον στις νέες ομάδες αυξημένου κινδύνου επιστρέφουν αμελλητί στις θέσεις τους.
Α.3. Ειδική άδεια απουσίας σε υπαλλήλους που δεν μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄), στο άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14/3/2020 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής: «2. Στους υπαλλήλους που κάνουν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας της προηγούμενης παραγράφου και οι οποίοι λόγω της φύσης των καθηκόντων τους δεν δύνανται να εργάζονται εξ αποστάσεως, κάθε τέταρτη ημέρα απουσίας στο σύνολο της εν λόγω
άδειας χρεώνεται με κανονική άδεια ή με οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο υπάλληλος, εκτός της αναρρωτικής, ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων χορήγησης των αδειών αυτών».
Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, στους/στις εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι οποίοι/ες ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και στους/στις οποίους/ες χορηγείται η ειδική άδεια απουσίας υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, αλλά δεν δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να εργάζονται εξ αποστάσεως ή σε υπηρεσίες back office σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Α2, για κάθε τέσσερις ημέρες ειδικής άδειας απουσίας από τις 15.9.2020, η τέταρτη ημέρα χρεώνεται με κανονική άδεια, ή εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο με οποιαδήποτε άλλη άδεια, εκτός της αναρρωτικής, δικαιούται ενδεχομένως ο/η εκπαιδευτικός ή το
μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ, ανεξαρτήτως των τυχόν ειδικών προϋποθέσεων που προβλέπονται για τη χορήγηση των αδειών αυτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις ειδική άδεια απουσίας δεν χορηγείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων (4) ημερών, σε περίπτωση δε που διακοπεί πριν την ολοκλήρωση

4. Προκειμένου να εξετασθεί εάν ο/η εκπαιδευτικός ή/και το μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ εξακολουθεί να εμπίπτει στις νέες καθορισθείσες ομάδες αυξημένου κινδύνου, θα πρέπει καταρχήν να εξετασθεί από την Υπηρεσία εάν από την ήδη προσκομισθείσα ιατρική γνωμάτευση προκύπτει η υπαγωγή του/της εκπαιδευτικού ή του μέλους ΕΕΠΕΒΠ στις ομάδες αυξημένου κινδύνου της νέας ΚΥΑ υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 (ΦΕΚ 4011 Β/18-9-2020, ΑΔΑ: ΩΔΧ746ΜΤΛ6-956).
διαστήματος τεσσάρων (4) ημερών χωρίς υπαιτιότητα του υπαλλήλου, αποτελεί στο σύνολό της ειδική άδεια απουσίας.

Α.4. Διακοπή ειδικής άδειας απουσίας
Δεδομένου ότι η ειδική άδεια απουσίας χορηγείται στους/στις εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ για λόγους προστασίας της υγείας, αυτή δύναται να διακόπτεται μόνο κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης του/της εκπαιδευτικού και του μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ και προσκόμισης νέας ιατρικής γνωμάτευσης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι, για τους οποίους αίρεται η προηγουμένως γνωματευθείσα ανάγκη παραμονής κατ’ οίκον. Επιπλέον, εφόσον οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠΕΒΠ που υπάγονται στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές επανακαθορίστηκαν με τη σχετική νεότερη ΚΥΑ, απουσιάζουν ήδη από την υπηρεσία τους με αναρρωτική άδεια, θα δύνανται να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας, μόνο εφόσον λήξει η αναρρωτική άδεια με την οποία αιτιολογημένα ήδη απουσιάζουν.

Β. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Με τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 1 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄), στην από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, προστέθηκε άρθρο 5Α στο οποίο ορίζεται ότι:
« 1. Υπάλληλοι, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 5 και έχουν τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας, που φοιτούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και υπάγονται τα ίδια στις περιπτώσεις, για τις οποίες η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 έχει συστήσει μακροχρόνια αποχή από το σχολείο και χρήση τηλεεκπαίδευσης, δύνανται με την έναρξη λειτουργίας των ως άνω σχολικών δομών να κάνουν χρήση των εξής διευκολύνσεων, εκτός των παγίων διαστημάτων σχολικών διακοπών και σχολικών αργιών:
α) παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση τα καθήκοντα που ασκεί ο/η υπάλληλος,
β) παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας,
γ) παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5,
δ) χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 1 του άρθρου 5. Σε περίπτωση εξάντλησης των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο υπάλληλος, η τέταρτη ημέρα χρεώνεται με οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο υπάλληλος, ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων χορήγησης, με εξαίρεση την αναρρωτική5.
2. Για τη δικαιολόγηση χορήγησης των διευκολύνσεων, σύμφωνα με την παρ. 1, οι υπάλληλοι προσκομίζουν στη Διεύθυνση Προσωπικού, όπου υπάγονται, βεβαίωση από την οικεία εκπαιδευτική δομή, από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο τους παρακολουθεί μαθήματα με τηλεεκπαίδευση δυνάμει της ιατρικής βεβαίωσης που έχει υποβληθεί αρμοδίως στην εκπαιδευτική δομή. Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι υπάλληλοι ενημερώνουν σχετικά την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού και προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
3. Οι διευκολύνσεις της παρ. 1 χορηγούνται, κατά περίπτωση, ως εξής:
α) Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι της παρ. 1, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση μίας εκ των προβλεπόμενων διευκολύνσεων, εκτός αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήματα χρήσης των διευκολύνσεων εκ περιτροπής. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση της διευκόλυνσης της άδειας ειδικού σκοπού, το χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ημερών ανά γονέα.

5. π.χ. ειδική άδεια 22 ημερών, άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης.

β) Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή σε οποιαδήποτε απασχόληση, για τη χορήγηση των διευκολύνσεων της παρ. 1 απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα περί μη χρήσης όμοιων διευκολύνσεων και σχετικής βεβαίωσης του εργοδότη, όπου αυτό είναι δυνατό.
γ) Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 1 που απασχολείται σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 5 απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια εξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 1. Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να
κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη αναπηρίας.
δ) Τις διευκολύνσεις της παρ. 1 δικαιούται ο/η γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια των τέκνων.»
Σημειώνεται ότι το πάσης φύσεως ένστολο προσωπικό, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και το διοικητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων, οι εργαζομένοι/ες που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στις ανώνυμες εταιρείες ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Εγνατία, καθώς και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερες και κρίσιμες
συνθήκες. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι6 και ο έτερος γονέας δεν απασχολείται στις παραπάνω υπηρεσίες θα πρέπει μόνο μετά από αιτιολογημένη απόφαση της υπηρεσίας του, περί μη χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού, να χορηγείται στον/ην εκπαιδευτικό ή το μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ η άδεια ειδικού σκοπού (γονέα). Η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται από το αρμόδιο όργανο της χορήγησης των κανονικών αδειών βάσει των ανωτέρω.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177
Α΄) καταργείται η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης ΝομοθετικούΠεριεχομένου (κύρωση με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 38ου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (κύρωση με το άρθρο 1 του ν.4683/2020), σύμφωνα με την οποία η άδεια ειδικού σκοπού χορηγούνταν και στους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ως
εκ τούτου, στους/στις εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, των οποίων τα τέκνα δεν έχουν εγγραφεί σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, δεν χορηγείται εφεξής άδεια ειδικού σκοπού.

Γ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19

Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων ή Τμημάτων αυτών και παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43 του ν. 4722/2020
(ΦΕΚ 177 Α΄) επισημαίνονται τα εξής:
Υπενθυμίζεται ότι είναι σε ισχύ η διάταξη της παρ.3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20-03-2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4683/2020, σύμφωνα με την οποία, «Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από 11.3.2020 ΠΝΠ, απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από την δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους 6. βλ. ανωτέρω άρθρο 5Α παρ. 3 περ. α της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως προστέθηκε με το άρθρο 68, παρ. 1 του ν. 4722/2020. υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων». Επίσης, στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ με τίτλο «Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» της Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/8-9-2020 (ΦΕΚ 3780/Β΄/8-9-2020) ΚΥΑ ορίζεται ότι «1. Εκπαιδευτικός που ο ίδιος ή κάποιο πρόσωπο, με το οποίο συνοικεί, νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ή αναμένει το αποτέλεσμα μοριακής διαγνωστικής εξέτασης για τον κορωνοϊό COVID-19, στην οποία έχει υποβληθεί, λαμβάνει ειδική άδεια απουσίας με απαραίτητη προσκόμιση σχετικής ιατρικής βεβαίωσης».
Για την χορήγηση της ως άνω αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού σε αυτή την περίπτωση προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα ή τον βρεφικό, παιδικό και βρεφονηπιακό σταθμό ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία συνολικά της δομής ή Τμήματος αυτής, στην οποία φοιτά το τέκνο του/της εκπαιδευτικού ή του μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος COVID-19 και για το λόγο αυτό έχει συσταθεί αρμοδίως και στους γονείς των μαθητών κατ’ οίκον παραμονή.
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και δεν έχει γίνει σύσταση στους γονείς των τέκνων για κατ’ οίκον παραμονή, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, όπως συμπληρώθηκε με το άρ. 64 του ν. 4686/2020 (Α’ 96) ή της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου που προβλέπεται στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τη χορήγηση αδειών οργάνου. Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρ. 5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ περί επιλογής εργασίας με μειωμένο ωράριο μέχρι και 25% ημερησίως, αντί της άδειας ειδικού σκοπού μπορεί να γίνει μόνο για τις εξωδιδακτικές εργασίες των εκπαιδευτικών.
Εναλλακτικά, είναι δυνατή αντί της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό βάσει των καθηκόντων που ασκεί ο/η εκπαιδευτικός ή το μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ. Για τη χορήγηση των εν λόγω διευκολύνσεων προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα ή τον βρεφικό, παιδικό και βρεφονηπιακό σταθμό ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία συνολικά της δομής ή Τμήματος αυτής, στην οποία φοιτά το τέκνο του/της εκπαιδευτικού ή του μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος COVID-19. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της άδειας ειδικού σκοπού (γονείς) ισχύουν και τα αναφερόμενα στο προηγούμενο μέρος Β της παρούσας εγκυκλίου.

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22.9.2020 (ΑΔΑ: ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8Ε0) εγκύκλιος δεν εφαρμόζεται στους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ—ΕΒΠ των σχολικών μονάδων. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ αρμοδιότητάς τους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εσωτ. διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζαχαράκη
3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης & Ειδικής Αγωγής
4. Γενική Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.
5. Δ/νση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. – Τμήματα Α΄ & Β΄
6. Δ/νση Διορισμών – Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.
7. Δ/νση Διοίκησης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.
8. Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπ/κού Προσ/κού & Ειδικού Βοηθητικού Προσ/κού
9. Δ/νση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπ/σης, Ευρωπαϊκών & Μειονοτικών Σχολείων
10. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
11. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε.
12. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε.
13. Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης
14. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας
15. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
16. Δ/νση Φυσικής Αγωγής
17. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων
18. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

19. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης & Διαθρησκευτικών Σχέσεων
20. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Παιδείας

Η εγκύκλιος σε pdf ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ 136503 ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 8.10.2020