Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών και Νέων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών και Νέων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)

Έχοντας υπόψη:

1. Την με Α.Π. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51352/14-8-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 50176/6-8-2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της
διασποράς του κορονοϊού COVID-19” (Β΄ 330)» (Β΄ 3430).

2.Την με Α.Π. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/28-8-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορoνοϊού COVID-19» (Β’ 3611).

3.Την με Α.Π. 12066/Δ12341/11-3-2020 Εγκύκλιο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα : Οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της
διασποράς της λοίμωξης από τον νέο κορονοϊό 2019-NCOV στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) » (ΑΔΑ: 6ΞΡΖ46ΜΤΛΚ-ΩΓΘ).

4.Την με Α.Π. Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ.19881/691/22-05-2020 Εγκύκλιο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: « Επαναλειτουργία δομών ανοικτής
φροντίδας, Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Νέων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ)» (ΑΔΑ:
Ε8Π546ΜΤΛΚ-ΛΗΧ).

5.Το απόσπασμα πρακτικού της 113ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19.

Η παρούσα εγκύκλιος αποβλέπει στην ενημέρωση όλων των αναφερόμενων στο θέμα δομών σχετικά με τη λήψη μέτρων πρόληψης και αποτροπής της διασποράς
του κορoνοϊού COVID-19, κατόπιν της από 7/9/2020 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορoνοϊού COVID-19, οι
οποίες και καλούνται στην εφαρμογή της.

Θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι:

Α) Για τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Νέων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ):

Για τη λειτουργία των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Νέων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ) ισχύουν οι οδηγίες που είχαν δοθεί με την υπ’ αριθμ (4) σχετική εγκύκλιο της Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, αντίγραφο της οποίας
επισυνάπτεται, καθώς και οι κάτωθι οδηγίες, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 113 απόσπασμα πρακτικού της από 7/9/2020 Συνεδρίασης –Τηλεδιάσκεψης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19 :

✓ Αίρεται πλέον ο περιορισμός του 50% της συνολικής δυναμικότητας.

✓ Για τα λεωφορεία των ειδικών αυτών δομών, όπου είναι εφικτό να τηρούνται οι αποστάσεις και μην κάθονται 2 παιδιά σε διπλανά καθίσματα αλλά σε
διαγώνια θέση και σε διαδοχικές σειρές καθισμάτων. Το άτομο που κάθεται δίπλα σε κάποιο άλλο να είναι σταθερό, και εάν είναι δυνατό να προέρχεται
από την ίδια ομάδα. Διαφορετικά, να κάθονται σε συγκεκριμένες θέσεις άτομα της ίδιας ομάδας και να υπάρχει απόσταση με άτομα από άλλη ομάδα.

✓ Να συγκροτούνται όσο το δυνατόν μικρότερα και σταθερά τμήματα.

✓ Μετά από κάθε δραστηριότητα, να εφαρμόζονται κανόνες υγιεινής, καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων και των επιφανειών, σε τακτά
διαστήματα καθώς και σε κάθε αλλαγή ομάδας εργασίας.

Β) Για τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ):

Για τη λειτουργία των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) ισχύουν οι οδηγίες που είχαν δοθεί με την υπ’ αριθμ (3) σχετική εγκύκλιο της Υφυπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται, καθώς και οι οδηγίες που περιέχονται στο αριθμ. 113 απόσπασμα πρακτικού της από
7/9/2020 Συνεδρίασης –Τηλεδιάσκεψης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19.

Ειδικότερα:
✓ Οι ωφελούμενοι να προσέρχονται στους εν λόγω χώρους για παροχή υπηρεσιών, επί απολύτου ανάγκης, κατόπιν ραντεβού με τον Υπεύθυνο
λειτουργίας του ΚΗΦΗ και όταν δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες τους από τις οικογένειες τους.
✓ Να μην χρησιμοποιούνται οι εν λόγω χώροι για άσκηση κοινωνικής δραστηριότητας και κοινωνικές επαφές παρά μόνο για τις υπηρεσίες που
προσφέρουν.
✓ Να διενεργούνται μοριακά τεστ για τους εργαζόμενους στις εν λόγω δομές, όπου αυτό είναι εφικτό, δεδομένης της ευαλωτότητας των ατόμων που
απευθύνονται στις δομές αυτές.
✓ Οι οικογένειες των ωφελουμένων θα πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι τα άτομα που θα προσέλθουν στο ΚΗΦΗ δεν θα πρέπει να έχουν πυρετό / ή και
άλλα συμπτώματα που θέτουν την υποψία λοίμωξης covid -19.
✓ Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας σε όλους τους χώρους του ΚΗΦΗ από τους ωφελούμενους, τους εργαζόμενους και κάθε πρόσωπο που
εισέρχεται στο χώρο, με εξαίρεση τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με κατάλληλα έγγραφα,
όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.
✓ Μέτρα καθαριότητας χώρων και καθαρισμού ή/ και εφαρμογής απολυμαντικού σε επιφάνειες, αντικείμενα και εξοπλισμό.
✓ Μέτρα τήρησης αποστάσεων και περιορισμού των στενών επαφών μεταξύ των ωφελουμένων / φιλοξενουμένων και του προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να τηρούνται οι γενικές κατευθυντήριες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), οι οποίες είναι διαθέσιμες στην
ιστοσελίδα του.

Γ) Για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ):

Το προσωπικό θα πρέπει να φορά μάσκα προστασίας και να τηρεί τις αποστάσεις ασφαλείας, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ. Επίσης, επιβάλλεται να τηρεί τους κανόνες υγιεινής, με συχνό πλύσιμο χεριών και χρήση αντισηπτικού.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι λόγω των ιδιαιτεροτήτων των συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων και των εξατομικευμένων αναγκών των ωφελούμενων, ο
Υπεύθυνος του κάθε φορέα, σε συνεργασία με την επιστημονική του ομάδα, δύναται να αποφασίζει κατά περίπτωση, με γνώμονα την προστασία της υγείας των
ωφελούμενων και του προσωπικού και σε συνάρτηση με την αναγκαιότητα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων και την ανακούφιση των
οικογενειών των ωφελούμενων, για το είδος των δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν, για τον περιορισμό ή την αποφυγή κάποιων εξ αυτών, καθώς και για
τη συμμετοχή ή μη ορισμένων ωφελούμενων, κατά περίπτωση.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν στους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.

Η Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου