Το πλαίσιο που ισχύει για τις ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα, με εξ αποστάσεως εργασία και αναστολή της σύμβασης

Πηγή: taxheaven.gr

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 22.08.2020 που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Φ.Ε.Κ. ξεκαθαρίζεται το ζήτημα της αντιμετώπισης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και κινδυνεύουν με σοβαρή λοίμωξη COVID 19. Με το άρθρο όγδοο της Π.Ν.Π. προβλέπονται τα ακόλουθα:

«2 .α) Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.

β) Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δύνανται να εργάζονται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματος τους, που διατυπώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου.

γ) Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα της περ. (β), εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.

δ) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εφαρμογή των οριζομένων στις περ. (β) και (γ), ο εργοδότης λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό.

ε) Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η περ. (δ), ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο προστασίας του εργαζόμενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή, για χρονικό διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, ορίζονται αφενός η έννοια των ευπαθών ομάδων έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, αφετέρου κάθε ιατρικό πιστοποιητικό που πρέπει να προσκομίζει ο αιτών εργαζόμενος στον εργοδότη, προς απόδειξη της συμπερίληψής του στις ευπαθείς ομάδες, προκειμένου να εφαρμοστούν οι περ. (β) έως και (ε). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του παρόντος και να ρυθμίζεται κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.

ζ) Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης, παρά το αποδεδειγμένο αίτημα του εργαζόμενου, δεν εφαρμόζει την παρούσα διάταξη, συμπεριλαμβανομένης της διαδοχικής σειράς των επιμέρους βημάτων εφαρμογής της, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε παράβαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται οι αρμόδιες αρχές και η διαδικασία για τη διαπίστωση της παράβασης, καθώς και την επιβολή και είσπραξη του ανωτέρω προστίμου».

■  Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, η έννοια των ευπαθών ομάδων καθώς και του ιατρικού πιστοποιητικού θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας. Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στο Φ.Ε.Κ. η συγκεκριμένη απόφαση.

Κατά την άποψή μας η εν λόγω Κ.Υ.Α. θα ακολουθήσει ως προς την έννοια των ευπαθών ομάδων στον ιδιωτικό τομέα όσα έχουν ήδη γίνει δεκτά για το Δημόσιο. Θεωρούμε απίθανο να καθοριστεί διαφορετική έννοια των ευπαθών ομάδων στον ιδιωτικό τομέα απ΄ ότι στο Δημόσιο (σ.σ. δείτε ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/οικ.15984/17.8.2020 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, καθώς και στην αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020)1, ωστόσο σε κάθε περίπτωση πρέπει να περιμένουμε τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α. γιατί μόνο μέσω αυτής θα είμαστε ασφαλείς ως προς τον ορθό χειρισμό τέτοιων περιπτώσεων.

Βέβαια, μέχρι τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α. εφόσον υφίστανται περιπτώσεις εργαζομένων που ομολογουμένως ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες βάσει όσων έχουν ήδη αποφασιστεί για το Δημόσιο, οι εργοδότες θα μπορούσαν ενδεχομένως να θέσουν τους εργαζομένους αυτούς σε τέτοια θέση στο χώρο εργασίας ώστε να μην έχουν επαφή με το κοινό και στη συνέχεια να αναμένουν την Κ.Υ.Α. που θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες.

■ Περαιτέρω, αναμένουμε τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α. με την οποία θα ορίζονται οι αρμόδιες αρχές και η διαδικασία για τη διαπίστωση της παράβασης, καθώς και την επιβολή και είσπραξη του ανωτέρω προστίμου των 5.000 ευρώ.

■ Αναφορικά με τα ζητήματα που αφορούν στις αναστολές των συμβάσεων εργασίας που ορίζονται στην ανωτέρω Π.Ν.Π., τις δεσμεύσεις των εργοδοτών, κ.λπ. θεωρούμε πως το εν λόγω πλαίσιο δε θα διαφέρει από το γενικότερο πλαίσιο που έχει ήδη καθοριστεί και αφορά  στην αναστολή των συμβάσεων εργασίας, υποβολής εντύπων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, κ.α., ωστόσο πρέπει και γι΄αυτά να αναμένουμε σχετική εγκύκλιο από το υπ. Εργασίας.

[1] Σύμφωνα με την απόφαση η οποία όμως αφορά στο Δημόσιο οι ευπαθείς ομάδες είναι:

1.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

1.2. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστερός κοιλίας: <40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής πάθησης.

1.3. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.

1.4. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια ή και με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα μέτριου προς σοβαρού βαθμού που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης πνευμονικής πάθησης.

1.5. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη. Ιδίως ως προς τα άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη ως ενδεικτικές τιμές λαμβάνονται οι ακόλουθες: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: >8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος >200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία.

1.6. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/ νευρομυϊκές παθήσεις.

1.7. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση.

1.8. Άτομα με χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (κίρρωση).

1.9. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40).

1.10. Άτομα που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη) σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού – Μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν 2 ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα – HIV ασθενείς με CD4<200^L.

1.11. Ασθενείς με διάγνωση νεοπλασίας κατά την τελευταία πενταετία ή που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.

1.12. Ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, δρεπανοκυτταρική αναιμία και πολυμεταγγιζόμενα άτομα.

1.13. Γυναίκες που κυοφορούν.

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/50342/to-plaisio-poy-isxyei-gia-tis-eypaoeis-omades-ston-idiwtiko-tomea-me-ex-apostasews-ergasia-kai-anastolh-ths-symbashs?fbclid=IwAR3RpfFDd3UZ6LvxzgS0zhb0SJw-ovtieK4DbcKH6fvuU7PuGAoEWpj5iPQ